Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Zajęcia dodatkowe

Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się w drugim tygodniu września i kończą w drugim tygodniu czerwca bieżącego roku szkolnego.

Szkoła współpracuje na co dzień z Psychologiem oraz Logopedą.

ZAJECIA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PŁATNE
ANGIELSKI BASEN
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA
KREATYWNA MATEMATYKA 
ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE  

ZAJĘCIA 

MUZYCZNO-RYTMICZNE

 
TANIEC  
TEATR TWÓRCZEGO AKTORA  
J. HISZPAŃSKI/J. NIEMIECKI  
ZADANIA DOMOWE  
ŚWIETLICA  
SZKOLNY KLUB SPORTOWY  
KLUB MŁODEGO PODRÓŻNIKA 
KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA
 

 
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Zatem do czego jest nam potrzebna komunikacja?
Do przekazywania informacji, wyrażania uczuć, dzielenia się swoją opinią, sprawowania kontroli (zwracanie uwagi i przedstawianie stanu pożądanego), motywowania (pochwała, krytyka, informacja zwrotna).

Cele zajęć:

 • Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji.
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania i odczytywania sygnałów niewerbalnych.
 • Zapoznanie z zasadami konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.
 • Rozwijanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi.


Osiągnięcia:

 • Samoświadomość emocjonalna
 • Rozpoznawanie uczuć i tworzenie słownika do ich wyrażania
 • Panowanie nad emocjami
 • Rozumienie swoich i cudzych emocji
 • Asertywność
 • Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Podejmowanie decyzji
 • Pozytywne myślenie


KREATYWNA MATEMATYKA
Matematyka i pokrewne kierunki studiów to zwykle otwarte drzwi do przyszłości.
Dzieci będą uczyć się matematyki, jako sztuki rozwiązywania problemów. W grupie liczy się dojście do rozwiązania przez każde dziecko. Każda droga dojścia do celu jest prawidłowa. Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu, a nie na obliczeniach, dzięki czemu można wprowadzać proste koncepcje matematyczne, zrozumiałe (i używane mentalnie) przez każde dziecko, ale kłopotliwe w zapisie lub obliczeniach (np. algebra zbiorów).


ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE
Celem zajęć plastycznych jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata oraz pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności i rozwijania wyobraźni.
Zajęcia prowadzone przez znakomicie przygotowanego instruktora pozwalają dzieciom poznać różne techniki sztuki plastycznej m.in.: malarstwo na szkle, ceramika, rzeźba, origami, bibułkarstwo, itp.  Dzięki zastosowaniu różnych technik plastycznych uczniowie nie tylko rozwiną swoje zdolności motoryczne i koordynacyjne, ale także będą mogli obcować ze sztuką i otwierać się na nią.
Podczas zajęć technicznych uczniowie poznają osiągnięcia techniki, wybranych dyscyplin wiedzy technicznej i związane z nimi technologie, materiały, narzędzia, urządzenia techniczne oraz zawody. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • wyszukiwania i gromadzenia informacji technicznej
 • stosowania różnych środków wyrazu - wypowiedź, rysunek, symbol, sprawozdanie, notatka, obraz
 • umiejętności rozróżniania poszczególnych materiałów (surowców, półproduktów i gotowych materiałów)
 • własności i zastosowania materiałów
 • prostych technologii obróbki materiałów

WARSZTATY LEGO Z ELEMENTAMI ROBOTYKI:

Wykorzystywane na zajęciach zestawy klocków są źródłem wiedzy o świecie. Wprowadzają małych odkrywców w świat techniki i natury. Uczniowie poznają podstawy budowy maszyn, prawa przyrody, reguły matematyczne czy historię. Tworzą projekty.

KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA:

Priorytetem na zajęciach jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Podczas praktycznej działalności uczeń wyrabia prawidłowe nawyki zachowań, które są niezbędne w dorosłym życiu zawodowym. Rozwijamy kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; Uczniowie uczestniczą w projektach konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania, poznają materiały użytkowe...uczą się odczytywać podstawowe informacje techniczne.


ZAJECIA  MUZYCZNO-RYTMICZNE
Cykl zajęć umuzykalniających, mający na celu kształcenie słuchu, wartości rytmicznych oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki i tańca. Ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dzieci.

TANIEC
Kreatywność, umiejętności ruchowe i taneczne oraz wspieranie naturalnej spontaniczności dzieci są głównymi celami prowadzonych zajęć. Nabyte umiejętności podnoszą sprawność psychomotoryczną niezbędną do harmonijnego rozwoju, budują pewność siebie, dobry kontakt z własnym ciałem i dobre samopoczucie wśród innych.

TEATR TWÓRCZEGO AKTORA
Warsztaty teatralne rozwijające twórczy potencjał dzieci i młodzież w zakresie: ruchu scenicznego, interpretacji tekstu, teatralnej improwizacji oraz animacji przedmiotu. Uczestnicy poznają świat teatru najpierw poprzez zabawę, stopniowo poprzez odkrywanie technik znanych zawodowym aktorom. Udział w zajęciach pomaga też rozwinąć pamięć i koncentrację uwagi, wzmacnia poczucie własnej wartości, pozwala lepiej poznać siebie i współpracować z innymi.


J. HISZPAŃSKI/J. NIEMIECKI – do wyboru od I klasy – 2h tygodniowo.

ZADANIA DOMOWE
Dzieci mają możliwość odrabiania zadań domowych pod nadzorem Nauczyciela.

ŚWIETLICA
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, oraz odpowiednich warunków do zabawy i wypoczynku.
Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego. Świetlica zapewnia opiekę uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność, która prowadzi do umiejętności kierowania sobą. Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz czas na kontakty z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań. Umiejętność współżycia w grupie ważna jest nie tylko w dzieciństwie ale ma wpływ na dorosłe życie. Zajęcia świetlicowe ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania.


SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Cel zajęć Szkolnego Klubu Sportowego
Będziemy kształcić  potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,
rozbudzać  zainteresowania  różnymi formami aktywności fizycznej (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna), motywować do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach.

KLUB MŁODEGO PODRÓŻNIKA -ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Warsztaty międzykulturowe wprowadzające w fascynujący świat różnych kultur połączone z pokazami multimedialnymi z podróży w ciekawe zakątki świata. Zajęcia przełamujące stereotypowe myślenie, ułatwiające zrozumienie innych cywilizacji, jak i rodzimej kultury.

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY
KMO to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Pod opieką nauczycieli młodzi odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe. Uczniowie mogą nawiązywać kontakty z innymi klubami, planować wspólne projekty i brać udział w konkursach. Mogą również korzystać z porad konsultantów Centrum Nauki Kopernik.

ZAJĘCIA PŁATNE:

 • BASEN – 1x w tygodniu 

Nauka pływania pod okiem Instuktora.
Basen Kryty – Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Józefa Lompy 7; Bielsko-Biała

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA – 1x w tygodniu

Zajęcia  korekcyjne mają za zadanie skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie optymalnie dobranych ćwiczeń rozciągających i wzmacniających poszczególne partie mięśniowe odpowiedzialne za daną wadę postawy. Kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała. Pracujemy nad likwidowaniem przykurczów, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy. Wyrabiamy nawyk prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu, korygujemy płaskostopie. Podczas gimnastyki pracujemy także nad poważniejszymi wadami postawy.