Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

O nas

Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania, pozostający w harmonii z naturalną ciekawością poznawczą dziecka.

Podstawowa Szkoła Anglojęzyczna „Europejczyk” będzie kształcić obywateli świata – ciągle kształcących się i komunikujących w języku angielskim.

Jesteśmy przekonani, że harmonijny rozwój emocjonalny i socjalny, wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz odkrywanie mocnych stron dziecka ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiego poziomu umiejętności w szkole podstawowej.

Wysokie wymagania stawiamy sobie jak i naszym uczniom jednocześnie ucząc jak im sprostać. Będziemy dzielić się naszym doświadczeniem, oferując możliwość wykorzystania wszelkich zasobów placówki, przez które rozumiemy doskonały warsztat pedagogiczny, niestandardowe rozwiązania, wsparcie, możliwość samorozwoju i budowanie systemu wartości.

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” - powstała po to, by urzeczywistnić nowoczesną edukację, tworząc w ten sposób nowe standardy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Realizujemy to poprzez nasz program dydaktyczny w połączeniu z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach z wszystkich przedmiotów.

Cyfrowa rzeczywistość ukształtowała nawyk dostosowywania wszystkiego do osobistych preferencji. Nowoczesna szkoła nie może pominąć tego aspektu milczeniem. Mogąc przystosować edukację do własnych potrzeb i zainteresowań, można wyrazić siebie i swoją tożsamość. Masowe kształcenie, wzorowane na dziewiętnastowiecznym modelu fabryki, nie przystaje do realiów dzisiejszego świata. Ważniejsze jest wytworzenie aktywnej potrzeby nauki przez całe życie. Rolą szkoły nie może być tylko odpytywanie z zapamiętanych treści. Dzięki wiedzy na temat własnego stylu uczenia Uczeń będzie wiedział, jak osiągnąć osobisty sukces.

Sylwetka absolwenta Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk”:

Nauczyciele, uczniowie i rodzice na drodze współpracy będą dążyć do tego, aby absolwent naszej szkoły:

  • zdobywał jak najlepsze wyniki w nauce w każdym etapie edukacyjnym;
  • samodzielnie poszukiwał wiedzy wykorzystując zdolności krytycznego myślenia, która jest niezbędna na drodze rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
  • z chęcią zadawał wnikliwe pytania, prowadził badania i obserwacje, był gotowy do podejmowania wyzwań;
  • potrafił ocenić i zrozumieć swoje mocne strony, jak i ograniczenia w odniesieniu do swoich osiągnięć, życia oraz miejsca na świecie;
  • był pewnym swoich możliwości człowiekiem, szanującym ludzką godność i wrażliwym na świat przyrody;
  • posiadał umiejętność skutecznej komunikacji, jasno wyrażając swoje myśli i uczucia;
  • dbał o rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i etyczny, rozumiejąc, że jesteśmy odpowiedzialni za wspólne dobro, co jest szczególnie ważne w stosunku do ludzi potrzebujących naszej pomocy;
  • myślał globalnie, działał lokalnie poprzez swoje zaangażowanie na rzecz społeczności, w której żyje;
  • czuł radość i pasję do nauki przez całe swoje życie.