Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Cele i misja szkoły

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby Uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”


Albert Einstein


Celem naszej placówki jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które stymuluje rozwój dziecka, uczy go systematycznej i wytrwałej pracy, uczy pokonywania własnych ograniczeń i gwarantuje wysokie kompetencje pedagogiczne.

Cenimy indywidualność każdego dziecka, respektując jednocześnie potrzeby klasy i dbamy o zapewnienie jak najlepszej atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi.

Naszym zadaniem  jest, aby nasi uczniowie zdobywali jak najlepsze wyniki w nauce na każdym etapie edukacyjnym. Czuli radość i pasję do nauki. Mieli system wartości moralnych, byli wrażliwi, tolerancyjni i otwarci na świat.

Założeniem szkoły jest wyzwalanie w uczniach potencjału do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdolności krytycznego myślenia.

Misja szkoły:

Misją Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej „Europejczyk” w Bielsku-Białej jest poszerzanie horyzontów uczniów poprzez rozwijanie ich kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i prowadzenia konwersacji. Zachęcamy uczniów do tego, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy ucząc się całe życie, podejmują ryzyko, aktywnie angażując się w proces swego kształcenia. Naszym nadrzędnym celem jest troska, by nasi uczniowie stali się wrażliwymi, odpowiedzialnymi obywatelami, gotowymi podjąć wyzwania zmieniającego się świata.

Kształcimy obywateli świata.