Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Program nauczania

We współczesnym świecie uczenie się jest jedną z kluczowych umiejętności. Przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego wymaga od nas ciągłej nauki, przez całe życie. Unia Europejska zakwalifikowała tę umiejętność do ośmiu Kompetencji Kluczowych, które znalazły się w dokumentach oświatowych państw europejskich. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał dzieci, pozwalać uczniom fantazjować  i uwalniać ich pomysłowość, bo te cechy mają większe znaczenie niż faktograficzna wiedza oraz mając świadomość, iż dzieci przyswajają wiedzę w indywidualny sposób, będziemy w naszej pracy stosować różne metody pracy.

Dzięki stosowaniu różnorodnych metod w pracy z dziećmi, uczniowie osiągają wysokie efekty edukacyjne.

Metody nauczania, które będziemy wykorzystywać w naszej pracy z dziećmi zachęcają uczniów do systematycznej pracy na lekcji, wdrażają do pracy w zespole, uczą m.in. poprawnego wypowiadania się z poszanowaniem godności rówieśników, rozwijają wyobraźnię dzieci, myślenie , spostrzeganie.

Nauczyciel zaś pełni funkcję koordynatora działania , kierownika procesu lekcyjnego. Dzieci czują się ważne, zauważone, docenione.

KSZTAŁCENIE ZORIENTOWANE PROJEKTOWO (PROJECT-BASED LEARNING)

Kształcenie zorientowane projektowo to metoda szkoleniowa, w której uczniowie otrzymują do rozwiązania zadania lub problemy oparte na faktach lub wyznacza im się konkretny cel do osiągnięcia. Aby efektywnie angażować się w prowadzenie projektu uczniowie muszą wykorzystywać informacje, umiejętności i doświadczenia, odkrywać nowe obszary oraz przedmioty i w ten właśnie sposób zdobywają wiedzę. Każdy członek grupy projektowej ponosi odpowiedzialność nie tylko za własny wkład, lecz również za rezultat pracy całej grupy. Metoda projektowa opiera się na założeniach nauki w grupie (ang. collaborative learning). Opisywana metoda odgrywa istotną rolę w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności poprzez stymulowanie motywacji uczniów do pracy twórczej. Połączenie skuteczności metody projektowej z możliwościami, jakie zapewniają technologie teleinformatyczne pozwalające na pracę zdalną według tej metodologii, stwarza szansę efektywnego uczenia się w dowolnym czasie i miejscu.

EDUROZRYWKA (EDUTAINMENT)

Edurozrywka to nic innego jak wykorzystywanie siły zabawy w służbie nauki. Jej definicja obejmuje zatem wszelkie działania, których priorytet stanowi edukacja, rozrywka zaś pozostaje formą uatrakcyjnienia transferu wiedzy, dotarcia do odbiorcy a czasem – ukrycia treści o charakterze edukacyjnym. Nauka poprzez zabawę nabiera szczególnego znaczenia w dobie pokolenia cyfrowych tubylców. Różnice w sposobie poznawania świata i uczenia się przedstawicieli tego pokolenia, wymuszają konieczność stosowania nowych metod oraz środków dydaktycznych. Aby dotrzeć do cyfrowych tubylców, którzy urodzili się ze smartfonem w dłoni, trzeba nauczyć się mówić ich językiem, wykorzystując używane przez nich na co dzień narzędzia: programów popularnonaukowych, kursów e-learningowych oraz komiksów. Główny cel metody to wytworzenie pozytywnych skojarzeń z nauką i uczeniem się, a co za tym idzie zmiana postawy uczniów wobec nauki i zdobywania wiedzy co zaowocuje poprawą wyników w nauce.

UCZENIE w OPARCIU o PROBLEM (PBL – PROBLEM-BASED LEARNING)

Jednym z problemów współczesnej edukacji jest teoretyczny charakter wiedzy, którą nabywają uczniowie w procesie kształcenia. Wiedza encyklopedyczna, w którą są wyposażani podczas wykładów czy nawet przyswajając informacje z podręczników nie znajduje zastosowania w rzeczywistym świecie. Uczniowie nie potrafią wykorzystać wiedzy nabytej tradycyjnymi metodami w życiu zawodowym czy osobistym, bo nie umieją zastosować podstaw teoretycznych w praktyce. Jednym ze sposobów na wprowadzenie pomostu miedzy wiedzą teoretyczną a praktycznym jej zastosowaniem jest wprowadzenie do procesu dydaktycznego strategii nauczania problemowego. Najprościej rzecz ujmując nauczanie problemowe polega na tym, że uczniowie, pracując najczęściej w grupach, rozwiązują autentyczne problemy, wybrane i podane im przez nauczyciela. Największą zaletą nauczania problemowego jest to, że wymaga od uczących się dużej samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, doskonaląc tym samym myślenie problemowe. Nabyte podczas pracy metodą problemową umiejętności dobrze przygotują uczniów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

EDUKACJA ZORIENTOWANA NA UCZNIA (STUDENT CENTRED LEARNING)

Metoda zorientowana na ucznia zakłada takie podejście do kształcenia, które skupia się przede wszystkim na indywidualnych potrzebach każdego dziecka. Równie istotne pozostają zainteresowania dziecka oraz jego dynamicznie ewoluujące potrzeby społeczne, intelektualne i psychiczne. Przez dziesięciolecia królowania systemu, w którym nauczyciela sytuowano na piedestale, nadszedł wreszcie czas, by przypomnieć sobie, że to właśnie dziecko jest najważniejszym uczestnikiem procesu edukacji.

METODA WEBQUEST

to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Jej twórcą jest Bernie Dodge - Profesorof Educational Technology z San Diego University, który zbudował ją w oparciu o założenia konstruktywizmu (kierunek w psychologii, który zakłada twórczą aktywność ucznia). Uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji. Jest tak zaprojektowany,

  • aby motywować młodego badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukania,
  • aby wspomagać jego myślenie na wyższych poziomach taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji.
  • Uczy pracy w grupie.
  • Uczy negocjowania.
  • Uczy komunikowania się z innymi uczniami.
  • Mimo, iż uczeń pracuje w grupie, ponosi także odpowiedzialność indywidualną- każdy bowiem ma określone zadania do wykonania. Każde z gotowych zadań stanowi część produktu finalnego.
  • Podczas ewaluacji kładzie się nacisk nie tylko na merytoryczny wynik działań, ale też na relacje panujące w danej grupie i zachowania uczniów względem siebie.
  • Jest to metoda aktywizująca uczniów.

MAPY MENTALNE

to metoda wizualnego opracowania problemów z wykorzystaniem symboli, słów pisanych , obrazków , rysunków itp.