Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

J. Angielski w szkole

Program realizowany w języku angielskim  (9 godzin tygodniowo) 
Zajęcia z Nauczycielami Native Speakers ( 6 godzin tygodniowo) – grupy 7-9 osobowe
Zajęcia z Nauczycielem j. Angielskiego ( 3 godziny tygodniowo)

W ramach  klasy uczniowie dzieleni są na grupy językowe pod kątem znajomości angielskiego, po to, aby nauczyciele mogli realizować program w grupach spójnych poziomowo.

Czas nauki w szkole podstawowej to niepowtarzalna okazja, aby zaszczepić w dziecku łatwość posługiwania się językami obcymi, ponieważ - według wyników badań naukowych - naturalna swoboda przyswajania obcojęzycznych struktur i właściwego akcentu jest charakterystyczna dla wieku dziecięcego (w przybliżeniu do klasy szóstej) i mija bezpowrotnie właśnie pod koniec drugiego etapu edukacyjnego.
Korzyści wypływające z dwujęzyczności:  znajomość drugiego języka wpływa korzystnie na rozwój dziecka na różnych poziomach. Najbardziej oczywisty i często podkreślany jest rozwój społeczny – możliwość komunikowania się z osobami z różnych kręgów kulturowych, co implikuje bogatsze doświadczenie i perspektywy zawodowe.
Dzieci szkolne, w odróżnieniu od tych, które uczą się języka poza szkołą, w warunkach naturalnych, są bardziej świadome narzędzia, którym się posługują, znają reguły rządzące językiem i znają zastosowanie różnych form gramatycznych. Dzięki tym zdolnościom metajęzykowym mogą bardzo świadomie budować (lub sterować) swoje wypowiedzi oraz być bardziej twórcze językowo.
W rezultacie posługują się one pojęciami abstrakcyjnymi i relacjami sprawniej niż dzieci jednojęzyczne.

Dziecko w wieku szkolnym jest pełne energii i ekspresji, jest ciekawe świata. Te cechy psychofizyczne będziemy wykorzystywać w procesie nauczania.

Metoda komunikacyjna (the communicative approach) –  opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd.
W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, uczniowie proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie).
Oznacza to równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Cenną cechą metody komunikacyjnej jest jej elastyczność pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań uczniów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Ich celem jest przyswojenie pewnych treści i zrealizowanie określonych zadań. Stąd różnorodność dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach, podczas których uczeń angażowany jest w swobodne porozumiewanie się w poznawanym języku.
Proces nauki języka przypomina uczenie się małego dziecka, które poprzez poznawanie otoczenia rozumie jego znaczenie i znajduje w tym wielką przyjemność (podobnie jak w nauce języka ojczystego). w praktyce wykorzystuje się naturalne naśladowanie ruchowe słownych poleceń nauczyciela, angażując przy tym wszystkie zmysły.CEL NAUCZANIA: rozwijanie wszystkich czterech umiejętności językowych - czytania, pisania,  słuchania i mówienia.


Sprawność słuchania

 • stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego (nauczyciel, nagranie);
 • słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju (polecenia nauczyciela, bajki, scenki, piosenki itd.) odpowiednich dla tej grupy wiekowej w różnych formach nagranie, nauczyciel, inni uczniowie w klasie);
 • rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela i odpowiedniego na nie reagowania (słowami lub całym ciałem);
 • rozwijanie umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji (np. komunikacja w klasie, scenki) i odpowiedniej reakcji;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu (bajki, opowiadania, scenki);
 • rozwijanie umiejętności wybierania szczegółowych informacji z różnego rodzaju tekstów odpowiednich dla  grupy wiekowej.


Sprawność mówienia

 • stopniowe ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim;
 • wyrabianie nawyków językowych przez:

- powtarzanie chóralne i indywidualne,
- powtarzanie typowych interakcji w klasie (np. pytanie o datę, samopoczucie),
- stosowanie stałych wyrażeń i zwrotów językowych (formulaic chunks) wymagających słownego reagowania na pytania i wypowiedzi innych;

 • zachęcanie do swobodnej wypowiedzi i eksperymentowania z językiem bez obawy popełnienia błędu na swój temat lub na inne tematy odpowiednie dla  grupy wiekowej.


Sprawność czytania

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania formy graficznej słów i kojarzenia jej z formą fonetyczną;
 • stopniowe oswajanie z formą pisemną słów, a następnie zdań;
 • rozwijanie umiejętności czytania na głos;
 • stopniowe rozwijanie zamiłowania do czytania dla przyjemności (np. indywidualne czytanie znanych bajek).


Sprawność pisania

 • stopniowe wprowadzanie pisowni pojedynczych wyrazów (od przepisywania według wzoru do podpisywania obrazków);
 • stopniowe rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań i krótkich tekstów przez częściowe przepisywanie i uzupełnianie wzoru;
 • zachęcanie do twórczego użycia języka, czyli swobodnej wypowiedzi pisemnej.

Przygotowanie do egzaminów Cambridge Young Learners English Tests w naszej szkole.

Cambridge Young Learners English Tests przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania : Starters, Movers, Flyers. Wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.
Testy mają zasięg międzynarodowy - zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i otrzymują takie same certyfikaty Cambridge (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages).
Testy są wiarygodne, ponieważ sprawdzają je egzaminatorzy Cambridge.
Egzaminy Cambridge English są akceptowane przez ponad 15.000 uczelni, pracodawców i rządów na całym świecie.
Egzaminy Cambridge English są powszechnie akceptowane jako wysokiej jakości dowód znajomości języka.

W zależności od stopnia znajomości języka angielskiego, dziecko może przystąpić do kolejnych egzaminów KETPET i FCE.

W dalszym etapie nauki można przystąpić do egzaminów CAE oraz CPE - są to międzynarodowe certyfikaty dla młodzieży i dorosłych.